විමසීම්

ජීවත්ව සිටියදී දන් දීමට කැමැති පුද්ගලයෙකුට පමනක් මේ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපව අමතන්න.

 

මෙම දුරකථන අංක ජීව දන් දෙන්නන්ට පමණි

විමසීම් : +94 0770 065177 / +94 0720 100655 / +94 0710 765177 / 0722247236

මරණයෙන් පසු දන් දීමට කැමැති කෙනෙකු ලෙස මෙම වැඩසටහන පිළිබඳව විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ පටක බැංකුව අමතන්න.

දුරකථන අංක : 011 2692051, 2698040 or 2696109

විද්‍යුත් තැපැල්

ktsfsrilanka123@gmail.com

 

තෑපෑල් ලිපිනය

1127 A, මිහිඳුපුර, බත්තරමුල්ල, 

ශ්‍රී ලංකාව.

 

මෙම ලිපිනය තැපැල් කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිතා වන බැවින්, සියළු කටයුතු දුරකථන ඇමතුම් තුළින් පමණක් සිදු කරණ බව කාරෙණිකව දන්වා සිටිමු.