අපට සහය දෙන අපගේ හවුල්කරු – ශ්‍රී ලංකා ජාතික වකුගඩු පදනම

(2006 අංක 34 පාර්ලිමේන්තු පනත යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත)

 

1997 දී ආරම්භක සභාපති වෛද්‍ය ඒ. එම්. එල්. බෙලිගස්වත්තගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ලේකම් වෛද්‍ය තිලක් අබේසේකරගේ සහයෙන් ඇරඹුණ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වකුගඩු පදනම, රටේ විශලතම වකුගඩු ඒකක 2ක වන මහනුවර සහ අනුරාධපුර ඒකක ස්ථාපිත කිරීමට මූලික විය.