මෙම වීඩියෝ පටෙය රූපවාහිණි සහ “Eye” චැනලයේ නිතරම විකාශණය කෙරේ. “අවයව බද්දකිරීම සහ ශල්‍යකර්ම – එය සිදුවන්නේ කෙසේද?”

වීඩියෝව නැරඹීමට පහත රූපය click කරන්න