සිරස “ජීවිතයට ඉඩදෙන්න” වැඩසටහනකට සහභාගිවූ මහාචාර්ය මන්දික විජේරත්න සහ සබාපති තුමා

වීඩියෝව නැරඹීමට පහත රූපය click කරන්න