වකුගඩු දන්දීමේ පුණ්‍යකර්මයට දායක වීමේ අවස්ථාව ඔබටත්