අසාධ්‍ය රෝගීන් පස් දෙනෙකුට වකුගඩු ඉල්ලා ආයාචනයක්

Click image to enlarge