මොළය මියගිය මවගේ සිරුරේ කොටස් දන් දුන් වෙස්සන්තර දියණියෝ

Click image to enlarge