වකුගඩු සහයෝගතා පදනම අක්‍රීය තත්වයෙන් ගොඩගන්න බැරිද?

Click image to enlarge