සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ශක ජනරාල්වරයෙකු වූ වෛද්‍ය බෙලිගස්වත්තගේ ප්‍රකාශයකින් කොටසක්

වීඩියෝව නැරඹීමට පහත රූපය click කරන්න